LM số 5 - Sách Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2021)

Thứ bảy - 05/06/2021 16:41

Bìa sách SHRM2021

Bìa sách SHRM2021
LM ( Learning Material - Tài liệu học tập) là chủ đề giới thiệu về tài liệu như bài giảng, sách, bài báo, và các tư liệu khác nhau phục vụ cho việc tổ chức giảng dạy và học tập. LM số 5 giới thiệu sách Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2021, NXB Đà Nẵng, ISBN 978-604-84-5937-6)
Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược được xuất bản năm 2021 là Tái bản của sách Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược năm 2018 của tác giả Nguyễn Quốc Tuấn. Sách tái bản năm 2021đã cập nhật, bổ sung, trong đó có bổ sung 2 chương là Chương 10 - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và Chương 11 - Chiến lược tưởng thưởng.

Bài viết này gồm có các nội dung:
1- Lời giới thiệu
2- Mục lục sách.
3- Trang bìa trước
4- Trang bìa sau
5- Liên hệ (Thông tin tác giả và Link tải file sách)

 

GIỚI THIỆU 
(Cho lần tái bản thứ nhất)
 

Nguồn nhân lực là năng lực cạnh tranh cốt lõi của tổ chức bởi nó mang các yếu tố để tạo dựng khả năng cạnh tranh của tổ chức, đó là nguồn lực quý giá, hiếm để đạt được, khó bắt chước và khó có thể thay thế hoàn hảo. Quản trị nguồn nhân lực (QTNNL), một cách tiếp cận trong phát triển hệ thống triết lý, chính sách, chương trình trong các hoạt động thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, vì thế trở thành hoạt động quản trị then chốt trong bất cứ tổ chức nào.

Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược là bước phát triển trong lý luận và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực. Các thành tố của một hệ thống quản trị nguồn nhân lực như triết lý, chính sách, quan điểm, chương trình và bất cứ những thành tố tạo nên hiệu quả của quản trị nguồn nhân lực cần phải tạo nên một sự liên kết và tạo nên hiệu quả tổng hợp trong công tác quản trị, vì thế phát triển nhu cầu khách quan của chiến lược nguồn nhân lực.

Tài liệu “Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược” giúp bạn đọc tiếp cận đến chủ đề tiếp cận chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực, bao gồm hai nội dung chính, thứ nhất là các nội dung cung cấp lý luận nền tảng trong phát triển chiến lược nguồn nhân lực, làm rõ các tiếp cận trong quản trị nguồn nhân lực, các quan điểm quản trị nguồn nhân lực chiến lược, lý luận và thực tiễn về cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực và lý luận về phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực; nội dung thứ hai trình bày cách phát triển chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chức năng quản trị nguồn nhân lực cũng như những lĩnh vực tác dụng cấp độ chung cho tổ chức. Nội dung cụ thể các chương của tài liệu đó là:

Chương 1: Tổng quan về các tiếp cận quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

Chương 3: Phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực

Chương 4: Các chiến lược phát triển và chuyển đổi tổ chức

Chương 5: Chiến lược quản trị văn hoá

Chương 6: Chiến lược quản trị tri thức

Chương 7: Chiến lược tạo lập sự cam kết và gắn kết

Chương 8: Chiến lược  tạo dựng nguồn nhân lực

Chương 9: Chiến lược thành tích cao

Chương 10: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Chương 11: Chiến lược tưởng thưởng

Trong lần tái bản thứ nhất, bên cạnh cập nhật, hoàn chỉnh nội dung các chương, tác giả bổ sung hai lĩnh vực quan trọng, thể hiện ở hai chương 10,11 là chiến lược phát triển nguồn nhân lực và chiến lược tưởng thưởng.

Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót, vì thế tác giả mong nhận được và chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến của quý nhà khoa học, quý bạn đọc để có thể hoàn thiện hơn trong thời gian đến. Mọi góp ý xin gửi về theo địa chỉ email tuannq@due.edu.vn.

 

Đà Nẵng 2021
Nguyễn Quốc Tuấn  

 

MỤC LỤC
 

GIỚI THIỆU

Xiii

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC TIẾP CẬN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1

MỤC TIÊU

1

1. CÁC TIẾP CẬN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1

1.1. Tiếp cận quản trị nguồn nhân lực dựa trên nguồn lực

1

1.2. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận năng lực

3

1.3. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược

6

2. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

9

2.1. Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực chiến lược

9

2.1.1. Định nghĩa quản trị nguồn nhân lực chiến lược

9

2.1.2. Ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực chiến lược

11

2.1.3. Quản trị nguồn nhân lực chiến lược là một quá trình tích hợp

11

2.1.4. Mục đích của quản trị nguồn nhân lực chiến lược

12

2.2. Định nghĩa và mục đích của chiến lược nguồn nhân lực

13

2.2.1. Định nghĩa chiến lược nguồn nhân lực

13

2.2.2. Mục đích của chiến lược nguồn nhân lực

13

2.2.3. Sự khác nhau giữa QTNNL chiến lược và chiến lược nguồn nhân lực

14

2.3. Các quan điểm quản trị nguồn nhân lực chiến lược

14

2.3.1. Quan điểm quản trị thành tích cao

14

2.3.2. Quan điểm quản trị cam kết cao

16

2.3.3. Quan điểm quản trị tham gia cao

18

3. CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

18

3.1. Các loại chiến lược nguồn nhân lực

18

3.2. Chiến lược nguồn nhân lực chung
3.3. Chiến lược nguồn nhân lực cụ thể

19
21

3.4. Các tiêu chuẩn của một chiến lược nguồn nhân lực hiệu quả

25

TÓM TẮT

25

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

28

CÂU HỎI ÔN TẬP

30

CHƯƠNG 2. CẢI THIỆN HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THÔNG QUA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

 

32

MỤC TIÊU

32

1. HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THÔNG QUA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

 

32

1.1. Mối liên hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức

33

1.2. Cách thức các chiến lược nguồn nhân lực gây nên sự ảnh hưởng

35

1.3. Cách thức quản trị nguồn nhân lực tác động trong thực tiễn

37

2.  CÁC VAI TRÒ TRONG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC

40

2.1. Vai trò chiến lược của quản trị cấp cao

40

2.2. Vai trò chiến lược của quản trị trực tuyến

40

2.3. Vai trò chiến lược của giám đốc nguồn nhân lực

42

2.4. Vai trò chiến lược của bộ phận nguồn nhân lực

43

2.4.1. Vai trò đối tác kinh doanh

44

2.4.2. Vai trò đổi mới

44

2.4.3. Vai trò thay đổi

45

2.4.4. Vai trò thực hiện

47

TÓM TẮT

48

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

49

CÂU HỎI ÔN TẬP

50

CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

51

MỤC TIÊU

51

1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

52

1.1. Những vấn đề chính yếu để phát triển chiến lược nguồn nhân lực

52

1.2. Tiếp cận trong phát triển chiến lược nguồn nhân lực

54

1.2.1. Tiếp cận thực hành tốt nhất

54

1.2.2. Tiếp cận phù hợp nhất

56

1.2.3. Tiếp cận cấu trúc / gói

57

1.3. Tích hợp trong phát triển chiến lược nguồn nhân lực

58

1.3.1. Tích hợp theo chiều dọc

59

1.3.2. Tích hợp theo chiều ngang

64

1.4. Tiến trình cân nhắc và phát triển chiến lược nguồn nhân lực

66

1.4.1. Các bước của tiến trình

66

1.4.2. Trình bày chiến lược nguồn nhân lực

68

1.5. Thực hiện chiến lược nguồn nhân lực

69

1.5.1. Khoảng cách giữa chiến lược và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực

69

1.5.2. Những rào cản của việc thực hiện chiến lược nguồn nhân lực

71

2. CHÍNH SÁCH NGUỒN NHÂN LỰC

72

2.1. Khái niệm về chính sách nguồn nhân lực

72

2.2. Vai trò của chính sách nguồn nhân lực

72

2.3. Trình bày chính sách nguồn nhân lực

73

2.4. Các loại chính sách nguồn nhân lực

74

2.4.1. Chính sách chung

74

2.4.2. Chính sách cụ thể

76

2.5. Thiết lập chính sách nguồn nhân lực

83

2.6. Thực hiện chính sách nguồn nhân lực

84

TÓM TẮT

84

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

86

CÂU HỎI ÔN TẬP

92

CHƯƠNG 4. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC

94

MỤC TIÊU

94

1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

94

1.1. Khái niệm về chiến lược phát triển tổ chức

94

1.2. Quan điểm cho phát triển tổ chức

95

1.3. Các đặc điểm của chiến lược phát triển tổ chức

96

1.4. Các hoạt động trong phát triển tổ chức

97

1.4.1. Nghiên cứu hành động

97

1.4.2. Khảo sát thông tin phản hồi

98

1.4.3. Can thiệp khách hàng

98

1.4.4. Tư vấn quá trình

98

1.4.5. Can thiệp vào xây dựng đội nhóm

99

1.4.6. Can thiệp vào các xung đột giữa các nhóm

100

1.4.7. Can thiệp cá nhân

101

2. CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỔ CHỨC

101

2.1. Các loại chiến lược chuyển đổi tổ chức

102

2.2. Chuyển đổi thông qua lãnh đạo

103

2.3. Quản trị chuyển đổi

104

2.4. Chương trình chuyển đổi

104

2.5. Năng lực chuyển đổi

107

2.6. Vai trò chiến lược của bộ phận nguồn nhân lực trong chuyển đổi tổ chức

108

TÓM TẮT

108

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

109

CÂU HỎI ÔN TẬP

112

CHƯƠNG 5. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ VĂN HÓA

113

MỤC TIÊU

113

1. VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ VĂN HÓA TỔ CHỨC

113

1.1. Khái niệm văn hóa tổ chức

113

1.2. Khái niệm chiến lược quản trị văn hóa tổ chức

114

1.3.  Phân loại văn hóa tổ chức

116

1.3.1. Cách phân loại văn hoá tổ chức theo Harrison

117

1.3.2. Cách phân loại văn hoá tổ chức theo Handy

117

1.3. Phân loại văn hoá tổ chức theo đặc trưng chuẩn mực hành vi

118

1.4. Bầu không khí tổ chức

118

1.5. Nhận diện văn hóa tổ chức

121

1.6. Văn hóa phù hợp

122

2. CHIẾN LƯỢC HỖ TRỢ VÀ THAY ĐỔI VĂN HÓA TỔ CHỨC

123

2.1. Hai tiếp cận chính trong chiến lược quản trị văn hóa

123

2.2. Phân tích văn hóa

123

2.3. Chiến lược hỗ trợ văn hoá

124

​​​​​​​2.4. Chiến lược thay đổi văn hóa

125

​​​​​​​2.5. Động lực cho chiến lược thay đổi văn hoá

125

TÓM TẮT

126

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

127

CÂU HỎI ÔN TẬP

128

CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TRI THỨC

129

MỤC TIÊU

129

1. TRI THỨC VÀ QUẢN TRỊ TRI THỨC

129

1.1. Các loại và nguồn của tri thức

130

1.1.1. Loại tri thức

130

1.1.2. Nguồn tri thức

1.2. Khái niệm quản trị tri thức

130

131

2. CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ TRI THỨC

2.1. Các chiến lược quản trị tri thức

2.1.1. Chiến lược mã hóa

2.1.2. Chiến lược cá nhân hóa

132

132

132

133

2.2. Nội dung của chương trình thực hiện chiến lược quản trị tri thức

2.3. Các vấn đề phát sinh trong thực hiện chiến lược quản trị trị thức

 

133

 

135

2.3.1. Đối diện sự thay đổi

135

2.3.2. Liên kết chiến lược quản trị tri thức và chiến lược kinh doanh

135

2.3.3. Công nghệ và con người

136

2.3.4. Quá trình, vốn xã hội và văn hóa

136

TÓM TẮT

137

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

138

CÂU HỎI ÔN TẬP

139

CHƯƠNG 7. CHIẾN LƯỢC TẠO LẬP SỰ CAM KẾT VÀ GẮN KẾT

 

140

MỤC TIÊU

140

1. CAM KẾT – NỀN TẢNG TẠO LẬP THÀNH TÍCH CAO

140

1.1. Khái niệm cam kết

140

1.2. Tầm quan trọng của cam kết

1.3. Các thành tố của chiến lược tạo lập sự cam kết

140

141

1.3.1. Truyền thông

141

1.3.2. Giáo dục

142

1.3.3. Đào tạo

142

1.3.4. Phát triển quyền sở hữu

142

1.3.5. Phát triển sự gắn kết với công việc

143

1.3.6. Quản trị thành tích

143

1.3.7. Quản trị tưởng thưởng

143

1.3.8. Tạo dựng niềm tin

144

2. SỰ GẮN KẾT – HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC

2.1. Khái niệm sự gắn kết

2.2. Tầm quan trọng của sự gắn kết

146

146


146

2.3. Các nhân tố tác động đến sự gắn kết

148

2.3.1. Bản thân công việc

148

2.3.2. Môi trường làm việc

148

2.3.3. Lãnh đạo

149

2.3.4. Cơ hội phát triển cá nhân

149

2.3.5. Cơ hội đóng góp ý kiến

149

2.3.6. Cam kết với tổ chức

150

2.4. Xây dựng các thành tố chiến lược tạo lập sự gắn kết

150

2.4.1. Bản thân công việc

150

3.4.2. Môi trường làm việc

151

3.4.3. Lãnh đạo

152

3.4.4. Cơ hội phát triển cá nhân

152

3.4.5. Cơ hội đóng góp ý kiến

153

3.4.6. Cam kết với tổ chức

153

TÓM TẮT

154

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

156

CÂU HỎI ÔN TẬP

158

CHƯƠNG 8. CHIẾN LƯỢC TẠO DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC

159

MỤC TIÊU

159

1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHIẾN LƯỢC TẠO DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC

 

159

1.1. Khái niệm chiến lược tạo dựng nguồn nhân lực

159

1.2. Mục đích của chiến lược tạo dựng nguồn nhân lực

160

2. TIẾP CẬN VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA CHIẾN LƯỢC TẠO DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC

 

161

2.1. Tiếp cận chiến lược tạo dựng nguồn nhân lực

161

2.2. Các thành tố của chiến lược tạo dựng nguồn nhân lực

162

2.2.1. Hoạch định nguồn nhân lực

163

2.2.2. Phát triển giá trị người lao động trong tổ chức và thương hiệu tổ chức

 

166

2.2.3. Các chương trình tạo dựng nguồn nhân lực

167

2.2.4. Giữ chân nhân viên

170

2.2.5. Chiến lược linh hoạt

176

2.2.6. Chiến lược quản trị tài năng

176

TÓM TẮT

178

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

179

CÂU HỎI ÔN TẬP

181

CHƯƠNG 9. CHIẾN LƯỢC THÀNH TÍCH CAO

182

MỤC TIÊU

182

1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ HỆ THỐNG NƠI LÀM VIỆC THÀNH TÍCH CAO

 

182

1.1. Khái niệm và sự ảnh hưởng của hệ thống nơi làm việc thành tích cao  

 

182

1.1.1. Khái niệm nơi làm việc thành tích cao

182

1.1.2. Sự ảnh hưởng hệ thống nơi làm việc thành tích cao

183

1.2. Đặc điểm của hệ thống nơi làm việc thành tích cao

186

2. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC THÀNH TÍCH CAO

186

2.1. Các thành tố của hệ thống nơi làm việc thành tích cao

186

2.2. Phát triển chiến lược thành tích cao

188

2.2.1. Các tiếp cận phát triển chiến lược thành tích cao

188

2.2.2. Phát triển chiến lược thành tích cao

189

TÓM TẮT

193

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

194

CÂU HỎI ÔN TẬP

195

CHƯƠNG 10. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

196

MỤC TIÊU

196

1. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

196

1.1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chiến lược

196

1.1.1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực

196

1.1.2. Phát triển nguồn nhân lực chiến lược

199

2. THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

199

2.1. Mục đích và triết lý của chiến lược phát triển nguồn nhân lực

199

2.1.1. Mục đích của chiến lược phát triển nguồn nhân lực

199

2.1.2. Triết lý của chiến lược phát triển nguồn nhân lực

200

2.2. Thiết kế chiến lược phát triển nguồn nhân nhân lực

201

2.2.1. Đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực

201

2.2.2. Thiết kế những thành tố chính của chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

202

TÓM TẮT

206

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

207

CÂU HỎI ÔN TẬP

207

CHƯƠNG 11. CHIẾN LƯỢC TƯỞNG THƯỞNG

208

MỤC TIÊU

208

1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TƯỞNG THƯỞNG

208

1.1. Quản trị tưởng thưởng

208

1.2. Chiến lược tưởng thưởng

209

2. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC TƯỞNG THƯỞNG

210

2.1. Căn cứ của chiến lược tưởng thưởng

210

2.2. Cấu trúc của chiến lược tưởng thưởng

212

2.3. Các loại chiến lược tưởng thưởng

213

2.3.1. Chiến lược tưởng thưởng chung

213

2.3.2. Chiến lược tưởng thưởng cụ thể

214

2.4. Các nguyên tắc tưởng thưởng

214

TÓM TẮT

215

TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN

216

CÂU HỎI ÔN TẬP

217

TÀI LIỆU THAM KHẢO

218

 

Bìa sách SHRM2021

 Bìa mặt sau SHRM2021


LIÊN HỆ

Thông tin tác giả
- Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn
- Email: tuannq@due.edu.vn.
- Tel: +84914135723

 

Nguồn tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

LINK TO DUE Elearning SCV Google Scholar Face Twitter Hot Call: +84914135723 TIẾNG VIỆT / ENGLISH 1. GIỚI THIỆU WEBSITE  Logo   Slogan   Lạc quan - Tích cực - Sáng tạo Quan điểm chủ đạo của admin: Sự thành công của nghề nghiệp và cuộc sống...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay2,055
  • Tháng hiện tại12,933
  • Tổng lượt truy cập2,690,614
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây