COMB 2021  Background COMB2021

R&P số 9 - COMPETENCIES FOR VIETNAMESE ENTRERPRENEURS (Nguyen Quoc Tuan, 2021)

 •   02/02/2022 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
R&P: Nghiên cứu khoa học, là diễn đàn chia sẻ quan điểm, ý tưởng khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học (Reseach and Pubbication - R&P). R&P số 9 công bố kế quả nghiên cứu năng lực cho các nhà khởi nghiệp. Nghiên cứu được báo cáo tại Hội nghị khoa học quốc tế Quản trị và Kinh doanh COMB2021. Tác giả tham gia báo cáo online tại Session 4A: Management - Strategy. Kỷ yếu hội thảo truy cập tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/14485
Research problem

PC số 6 - Hướng dẫn đề tài nghiên cứu về thái độ

 •   06/10/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 564
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 3 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về thái độ.
PC số 5 - Hướng dẫn đề tài giải pháp tạo động lực

PC số 5 - Hướng dẫn đề tài giải pháp tạo động lực

 •   05/10/2021 01:09:00 PM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 5 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về giải pháp tạo động lực.
PC số 4 - Hướng dẫn đề tài Tuyển dụng nhân viên

PC số 4 - Hướng dẫn đề tài Tuyển dụng nhân viên

 •   04/10/2021 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 4 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về tuyển dụng nguồn nhân lực.
PC số 3 - Hướng dẫn đề tài về đánh giá thành tích

PC số 3 - Hướng dẫn đề tài về đánh giá thành tích

 •   03/10/2021 10:12:00 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 3 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về đánh giá thành tích và quản trị thành tích.
Training

PC số 2 - Hướng dẫn thực hiện đề tài về đào tạo nguồn nhân lực

 •   02/10/2021 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 2 hướng dẫn thực hiện luận văn tốt nghiệp đề tài về đào tạo nguồn nhân lực.
PC số 1 - Hướng nghiên cứu / Tên đề tài mời hướng dẫn luận văn thạc sĩ

PC số 1 - Hướng nghiên cứu / Tên đề tài mời hướng dẫn luận văn thạc sĩ

 •   01/10/2021 11:11:00 AM
 •   Đã xem: 1633
 •   Phản hồi: 0
PC (Professional Cooperation - Hợp tác chuyên môn) là lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn thiết kế và triển khai ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. PC số 1 giới thiệu các hướng nghiên cứu và đề tài mời hướng dẫn của thầy Nguyễn Quốc Tuấn. Các để tài tập trung lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức. Có thể chấp nhận hướng dẫn khác nếu có đề nghị hay quan tâm từ phía học viên.
DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

DPS số 5 - Chương trình phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 •   05/09/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 5 là chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, tập trung vào tư duy sáng tạo, phê phán, phức tạp và giải quyết xung đột.
DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc

DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc

 •   04/09/2021 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 923
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 4 - Chương trình phát triển kỹ năng phân tích công việc giúp phát triển năng lực chuyên môm của nhà quản trị nguồn nhân lực.
DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột

DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột

 •   03/09/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 1027
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 3 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết xung đột giúp phát triển năng lực hành vi của nghề nghiệp quản trị tổ chức, quản trị kinh doanh.
DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo

 •   02/09/2021 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 2 - Chương trình phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo giúp phát triển năng lực cho những ai muốn thành công trong các nghề nghiệp quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ, thiết kế quy trình và nhiều ngành nghề mà năng lực sáng tạo là năng lực cốt yếu để thành công.
Time Managemtent For Bloggers Photoroyalty shutterstock 504511681 FT

DPS số 1 - Chương trình phát triển kỹ năng quản lý thời gian

 •   01/09/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 949
 •   Phản hồi: 0
DPS (Development Professional Skills - Phát triển kỹ năng nghề nghiệp) là lĩnh vực hoạt động nhằm phát triển và thực hiện các chương trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thuộc chuyên mục Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. DPS số 1 - Chương trình phát triển kỹ năng quản lý thời gian phù hợp cho nhiều ngành nghề các ở các cấp bậc khác nhau trong tổ chức, từ nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng cho đến nhà quản trị các cấp trong các tổ chức.
HRS số 7 - Tạo lập sự cam kết vì thành công cho tổ chức

HRS số 7 - Tạo lập sự cam kết vì thành công cho tổ chức

 •   15/08/2021 01:31:00 PM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 7 phân tích vai trò của cam kết và tạo lập sự cam kết như là một cách thức tạo lập lợi thế cạnh tranh bằng nguồn nhân lực. Cam kết (commitment) liên quan đến cảm giác của mối liên kết và trung thành với tổ chức và do đó, đóng một vai trò quan trọng trong triết lý trị quản trị nguồn nhân lực (Armstrong, 2006). Bài viết phân tích khái niệm và vai trò của cam kết, trình bày chiến lược tạo dựng sự cam kết.
HRS số 6 - Nơi làm việc thành tích cao - động lực trung tâm cho phát triển tổ chức

HRS số 6 - Nơi làm việc thành tích cao - động lực trung tâm cho phát triển tổ chức

 •   13/08/2021 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 6 phân tích vai trò của nơi làm việc thành tích cao như là động lực trung tâm của tổ chức. Bài viết khẳng định vai trò động lực trung tâm cho phát triển tổ chức của nơi làm việc thành tích cao. Nội dung bài viết được trích từ Quản trị nguồn nhân lực - tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2018, NXB Đà Nẵng)
HRS số 5 - Chiến lược chuyển đổi tổ chức

HRS số 5 - Chiến lược chuyển đổi tổ chức

 •   12/08/2021 08:22:00 PM
 •   Đã xem: 604
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 5 - Chiến lược chuyển đổi tổ chức được trích dẫn từ Quản trị nguồn nhân lực - tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2018, NXB Đà Nẵng).
HRS số 4 - Chiến lược phát triển tổ chức

HRS số 4 - Chiến lược phát triển tổ chức

 •   11/08/2021 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 460
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 4 phân tích vai trò của phát triển tổ chức và hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển tổ chức.Phát triển tổ chức đề cập đến các hoạt động thay đổi con người và tổ chức theo chiều hướng tích cực, phù hợp với sứ mệnh, định hướng phát triển của tổ chức và yêu cầu thực tiễn đối với các hoạt động cá nhân và nhóm. French và Bell (1990) định nghĩa phát triển tổ chức là “Quá trình có hệ thống được hoạch định mà ở đó được áp dụng những nguyên lý và phương pháp khoa học hành vi, được giới thiệu vào tổ chức đang vận hành nhắm đến mục tiêu ảnh hưởng đến sự cải tiến tổ chức, năng lực tổ chức lớn hơn, và hiệu quả tổ chức lớn hơn. Trọng tâm được nhấn mạnh vào tổ chức và những tiến bộ hoặc, diễn đạt một cách khác, sự thay đổi về hệ thống toàn bộ. Định hướng chính là hành động nhằm đạt được những kết quả mong muốn từ những hoạt động có kế hoạch”.Bài viết dưới đây trích từ “Quản trị nguồn nhân lực – tiếp cận chiến lược” (Nguyễn Quốc Tuấn, 2018, NXB Đà Nẵng) về vai trò và cách thức thực hiện phát triển tổ chức.
Ảnh 1 chụp Màn hình 2020 06 14 lúc 21 13 11

HRS số 3 - Quản trị tri thức để tạo dựng tổ chức học tập và thành công cho tổ chức

 •   10/08/2021 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 542
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 3 giải thích khái niệm quản trị tri thức, phân biệt các loại thức, hướng dẫn ứng dụng mô hình chuyển hoá trị thức và quản trị tri thức trong việc tạp lập tổ chức học tập.Quản trị tri thức là "bất kỳ quá trình hoặc hoạt động tạo lập, tiếp thu, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng kiến thức bất cứ nơi nào có thể, nhằm tăng cường sự học tập và thành tích trong tổ chức” (Scarborough và các đồng sự, 1999). Quản trị tri thức là yếu tố then chốt để tạo dựng tổ chức học tập, là tổ chức mang các đặc tính và thúc đẩy quá trình học tập trong tổ chức, giúp tổ chức đạt năng lực cạnh tranh trong bối cảnh phát triển không ngừng của công nghệ và cạnh tranh của nguồn lực con người. Để nhận thức vai trò quan trọng khi một tổ chức tạo dựng văn hoá học tập, quản trị tri thức, phát triển các đặc tính của tổ chức học tập ở mức độ cao, đó là hãy hình dung tổ chức học tập sẽ là tổ chức có được sự sẵn sàng thích ứng và cạnh tranh; tổ chức chưa đạt được những đặc tính của tổ chức học tập thì như đang cầm cự trong cuộc cạnh tranh; và một tổ chức yếu kém các đặc tính của tổ chức học tập như đang vận hành chống cự, đuối sức.Dưới đây là bài viết “Quản trị tri thức để tạo dựng tổ chức học tập và thành công cho tổ chức”, được trích dẫn từ “Quản trị nguồn nhân lực – tiếp cận chiến lược (Nguyễn Quốc Tuấn, 2018, NXB Đà Nẵng).
images hr gểnal policies

HRS số 2 - Chính sách nguồn nhân lực chung

 •   09/08/2021 05:42:00 PM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 2 phân tích và gợi ý việc xây dựng các chính sách nguồn nhân lực chung cho tổ chức.Chính sách nguồn nhân lực là những hướng dẫn về cách tiếp cận mà tổ chức làm cơ sở nền tảng trong việc quản lý con người. Chính sách nguồn nhân lực xác định triết lý và giá trị của tổ chức về cách mà nhân viên nên được đối xử, và từ đó chúng đưa ra các nguyên tắc dựa vào đó mà những nhà quản trị được mong đợi tuân theo (những nguyên tắc này) khi giải quyết các vấn đề nguồn nhân lực (Armstrong, 2009). Chính sách nguồn nhân lực phân hai loại là chính sách nguồn nhân lực chung và chính sách nguồn nhân lực cụ thể. Chính sách nguồn nhân lực chung xác định cách tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức với nhân viên của họ, đồng thời cũng đưa ra các quan điểm của tổ chức với nhân viên.
HR Policies

HRS số 1 - Chính sách nguồn nhân lực cụ thể

 •   07/08/2021 05:20:00 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
HRS (Human Resource Solution - Giải pháp nguồn nhân lực) là chủ đề phát triển và gợi ý triển khai thực hiện các giải pháp quản trị nguồn nhân lực cho tổ chức, thuộc Hoạt động chuyên môn của TuanNguHanhSon.Com. HRS số 1 phân tích và gợi ý việc xây dựng các chính sách nguồn nhân lực cụ thể cho tổ chức.Chính sách nguồn nhân lực là những hướng dẫn về cách tiếp cận mà tổ chức làm cơ sở nền tảng trong việc quản lý con người. Chính sách nguồn nhân lực xác định triết lý và giá trị của tổ chức về cách mà nhân viên nên được đối xử, và từ đó chúng đưa ra các nguyên tắc dựa vào đó mà những nhà quản trị được mong đợi tuân theo (những nguyên tắc này) khi giải quyết các vấn đề nguồn nhân lực (Armstrong, 2009). Vì vậy, chính sách nguồn nhân lực phục vụ như là những điểm liên quan trong việc phát triển thực hành nguồn nhân lực, và khi các quyết định về con người được đưa ra. Các chính sách đó cũng giúp xác định ‘cách mà tổ chức làm việc

Các tin khác

GIỚI THIỆU / INTRODUCTION

LINK TO DUE Elearning SCV Google Scholar Face Twitter Hot Call: +84914135723 TIẾNG VIỆT / ENGLISH 1. GIỚI THIỆU WEBSITE  Logo   Slogan   Lạc quan - Tích cực - Sáng tạo Quan điểm chủ đạo của admin: Sự thành công của nghề nghiệp và cuộc sống...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập44
 • Hôm nay1,763
 • Tháng hiện tại3,101
 • Tổng lượt truy cập3,105,689
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây